En liten sammanställning från en kaosartad kommunstyrelse den 14 september.

Kallelse och protokoll (efter justering) finns på kommunens hemsida att läsa.

 • Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta. Positivt beslut att godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Lundby 2:1, till Christer Nöjd. Vilket SD reserverade sig emot.
 • Markköp, Bålsta Padelhall AB. Ärendet återremitterades för framtagande av tydligare kartunderlag samt värdering av fastigheten liksom information om gällande detaljplan för fastigheten samt närområdet. Det yrkades också att till protokollet få noterat att ärendet behöver behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde så att det inte drar ut på tiden längre än nödvändigt.
 • Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218 Bovieran och MacFreeze. Ärendet återremitterades för att ta fram och fastställa de saknade underlagen/Avtalen, samt att budgeten korrigeras så den stämmer med verkligheten. Här har entreprenören redan påbörjat arbetet, trots att underlag och avtal saknas. Entreprenören har också påbörjat bygget av en bullervall på Kraftleden med jordmassor från Dalängen.
 • Energi- och klimatrådgivning i Håbo kommun. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska ingå i Uppsala Läns energi- och klimatrådgivningssamarbete och ger förvaltningen uppdrag att teckna avtal.
 • Ansökan om planbesked, Håbo Bålsta 2:317. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen anser att en förändring av markanvändning kan prövas genom planläggning. Gasum AB har ansökt om planbesked. Detta då gällande detaljplan inte tillåter anläggande av en drivmedelsanläggning. En placering av en drivmedelsanläggning i Västerskogsindustriområde, med nära anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden bedöms lämplig. Kommer också att tillåtas för allmänheten. SD reserverade sig mot beslutet.
 • Investeringsprojekt Bålsta tätort ledningar. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utöka investeringsbudgeten för kommunensledningar med 86,9 mkr till 116,9 mkr från tidigare beslutade 30 mkr. Att för delas 2020-2022.
 • Investeringsprojekt Bålsta tätort pumpstationer. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utöka investeringsbudgeten för pumpstationer med 28,0 mkr från beslutade 12mkr till totalt 40,0 för åren 2020-2022.
 • Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av fyrfackskärl. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla tekniska nämndens hemställan om utökade investeringsmedel från beslutade 19 mkr till totalt 24 mkr. Beslutet blev också att nämnden ska besluta om motsvarande omprioriteringar inom egen budget.
 • Hemställan om utökad budget för projekt Futurum. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utöka investeringsbudgeten för Futurummed 17 mkr , från 165 mkr till totalt 182 mkr.
 • Hemställan om utökad investeringsbudgetram för Skogsbrynets förskola. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utöka investeringsbudgeten från 40 375 till 48,8 mkr.
 • Revidering av ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att bilda en arbetsgrupp bestående av gruppledarna som tar fram ett nytt förslag till beslut. Viktigt att de beslut som tas är förenligt med lagen.
 • Revidering av regler för placering i fritidshem samt tillhörande taxa. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om att revidera reglerna för placering i fritidshem så att även barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare har rätt till en fritidshemsplacering och med en hetstaxa.
 • SBA, Stockholm Business Alliance. Förslag att inte Håbo kommun ska vara med i SBA. Idag är 56 kommuner och 8 Län med. Kostnad 80 000/år.
 • Kommunstyrelsen beslutar att återremitterar ärendet för en remiss till tillväxtrådet och företagarföreningarna och kommunens näringslivsenhet, samt en tydlig konsekvensbeskrivning och utredning av alternativa användningsområden för de medel som ett utträde ur SBA skulle spara.
 • Återrapportering av uppdrag angående Visstidsanställning/fastanställning av timanställda inom socialförvaltningen samt uppdrag om psykosocial arbetsmiljö in omvård och omsorg. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen efter yrkande från Agneta Hägglund (s) att undersöka hur många timavlönade, visstids och tillsvidareanställda kommunen har som saknar undersköterskeutbildning och om kommunen har några med LAS företräde som saknar utbildning och skulle kunna vara aktuella för äldreomsorgslyftet.
 • Till sist men inte minst så anställde Håbo kommun en ny kommundirektör och vi hälsar välkommen till Mattias Jonsgården och önskar honom lycka till!

Agneta Hägglund

facebook Twitter Email