Årsredovisning 2020

Nu har kommunfullmäktige beslutat om årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Det mina vänner föranleder oss till eftertanke.

Resultatet är gott mest tack vare en överkompensation från staten på grund av Covid 19, men det finns så mycket att kommentera. Jag kommer här att ge ett antal exempel.

  • Vår befolkning har bara ökat med 85 personer vilket leder till ca 15 miljoner kronor i minskade skatteintäkter och sedan sänktes skatten med 25 öre vilket också innebar en minskad skatteintäkt på ca 13 miljoner kronor.
  • Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har under det gångna året gjort ett antal granskningar på uppdrag av våra lokala revisorer och som har inneburit en mycket skarp kritik från revisorerna över kommunstyrelsen. KPMG har kunnat konstatera att ledning, styrning och uppföljning inte fungerar. Vidare har KPMG påtalat att det är allvarliga brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen har uppsiktsaktiviteter som inte hela kommunstyrelsen deltar i ska muntlig rapportering av väsentlig information ske till hela styrelsen på nästkommande sammanträde.
  • Kommunstyrelsens underskott uppgår till 13,5 miljoner kronor vid årets slut. I mars prognostiserades att underskottet skulle uppgå till 11 miljoner kronor vid årets slut. Enligt ekonomistyrprinciperna MÅSTE åtgärdsförslag tas fram om underskott befaras. Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder för år 2020 under året.
  • Kommundirektörens enhet överskrider budget med 2,8 miljoner kronor och en av anledningarna till det är den otillåtna (nyligen konstaterats av Konkurrensverket) granskningsrapport som gjorts gällande Håbo Marknads AB (HMAB) till en kostnad av ca 1,9 miljoner kronor.
  • Under året har vi kunnat konstatera att ett antal chefstjänstemän köpts ut till en kostnad av ca 3,1 miljoner kronor. Till detta kommer ett antal övriga medarbetare vilket inte är redovisat någon kostnad för.

Nu gäller det självklart att se framåt men jag måste nog erkänna att vi Socialdemokrater inte ser det som ”en ljusnande framtid”. Men vi fortsätter att kämpa och gör allt vi kan för att Håbo kommun ska bli den bästa kommunen att leva i.

Vi ser också fram emot att vaccineringen fortskrider och att vi alla kan börja leva ett så normalt liv igen som det bara är möjligt.

Agneta Hägglund

Oppositionsråd

facebook Twitter Email